معضل ترافيك درشهر كرج

«معضل ترافيك درشهرستان كرج»

 

 

درخصوص معضل ترافيك دركرج ، بايد يادآوري گرديد كه همراه باروند رشد جمعيت وتوسعه شهري وهمچنين افزايش تعداد خودرو در شهر ومحدود بودن سطح شبكه معابر رويكرد همگاني استفاده از حمل ونقل شخصي نه تنها درشهر كرج بلكه مبتلا به اغلب كلانشهرهاي كشور گرديده ومعضلات جدي براي جابه جايي شهروندان فراهم نموده است. آنچه مسلم است شهرداري به تنهايي توانايي حل اين مشكل را ندارد وبايد اهتمام جمعي براي كاهش معضلات بكار گرفته شود.يكي از مشكلات جدي شهر كرج ورود ترافيك بين استاني به داخل شهر وهمچنين عبور آزاد راه تهران كرج ، راه آهن سراسري وخط مترو وقطع دسترسي مناطق جنوبي وشمالي است كه بدليل عدم توجه وزارت راه وترابري وتأمين ننمودن دسترسي اين مناطق به يكديگر است كه آسيب هاي جدي را متحمل گرديده است بعنوان مثال عدم اجراي رمپ پل كلاك موجب گرديده تاترافيك سنگين براي ادامه مسير از جاده مخصوص به سمت غرب به داخل شهرهدايت شده وبدليل محدوديت عرض پل وتلاقي حركتها درميدان شهيد سلطاني ترافيك سنگيني دراين محل ايجاد شود ،همينطور عدم پيش بيني دسترسي غير همسطح روي راه آهن وآزاد راه وكمبود ظرفيت تقاطع هاي غيرهمسطح موجود موجبات بروز مشكلات جدي درشهر گرديده كه عملاً حل اين مشكلات را مي بايست با همكاري وزارت راه وترابري وتأمين بودجه صورت پذيرد كه دراين راستا شهرداري كرج با انتخاب مشاور ذيصلاح اقدام به تهيه طرح اصلاح هندسي بيست كيلومتر از آزاد راه تهران كرج درمحدوده شهر كرج نموده  واز وزارت راه وترابري دعوت به همكاري كرده است وبنا به توافقات حاصله واجراي طرحهاي تهيه شده حداقل درمبادي ورودي شهر قسمتي از مشكلات كاسته خواهدشد.

يكي ديگر از مشكلات ترافيكي  دركلانشهر كرج عدم پيش بيني ها ومطالعات ترافيكي درطرح تفضيلي مي باشد كه متأسفانه ساختار شهررا بــدون تـــــوجه به محوريــــــت حمل ونقل همگاني واولويت آن طراحي نمودندكه دربازنگري طرح تفضيلي سعي گرديده بعضي موضوعات مهم گنجانيده شود واز همه مهمتر همكاري ومشاركت عمومي است  لازم به ذكر است با اجراي طرحهاي اصلاح هندسي به تنهايي ،مشكلات ترافـــيكي رفع نمي گردد بلكه حل اين معضلات نياز به مديريت واحد شهري واعمال سياست هاي مديريت تقاضاي سفر وعرضه سفر دارد وشهروندان محترم دراين بين بيشترين نقش رادارند بعنوان مثال با استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي وعدم استفاده از خودروهاي سواري شخصي وهمچنين استفاده از دوچرخه ودرپاره اي موارد سفرهاي پياده يكي از راه حل هاي مناسب وكارآمد دردنيا براي حل مشكلات ترافيكي است عليهذا درحوزه معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري كرج تابحال بيش از 60تقاطع حادثه خيز وغير استاندارد، طرحهاي اصلاح هندسي آن تهيه گرديده وبرخي از اين طرحها نيز به اجرا درآمده است .ن23/5

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.